Algemene voorwaarden

DMF Groep B.V.

 Artikel 1

 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, leveranties, prestaties en overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

1.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

1.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.  

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.  

  

Artikel 2 Totstandkoming en wijziging overeenkomst  

2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

 2.2 DMF groep BV is pas gebonden, nadat en voor zover DMF groep BV een opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Tenzij het op een andere wijze is vast komen te staan dat overeenstemming is bereikt tussen partijen omtrent voorwaarden van een overeenkomst tussen partijen.  

2.3 Indien de overeenstemming van de door de opdrachtgever uitblijft, is de overeenkomst niet tot stand gekomen dan wel heeft DMF groep BV het recht, voor zover nodig, de overeenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst.  

2.4 Zonder toestemming van DMF groep BV is het niet toegestaan de door DMF groep BV verstrekte op schrift gestelde ideeën, afbeeldingen en/of offertes aan derden te tonen, dan wel te overhandigen, noch mogen ze worden aangewend voor vervaardiging van gelijke of gelijksoortige producten en/of diensten.  

2.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. DMF groep BV zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.  

  

Artikel 3 Annulering 

3.1 Indien een aan DMF groep BV gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, is de opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan DMF groep BV te betalen volgens onderstaand schema, berekend over de aanneemsom, of het geannuleerde gedeelte daarvan:  

a. Bij annulering binnen 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 50% van de aanneemsom aan DMF groep BV te betalen. 

b. Bij annulering binnen 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden  100% van de aanneemsom aan DMF groep BV te betalen.  

3.2 Voor de berekening van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering DMF groep BV heeft bereikt. Annulering van een aan DMF groep BV verstrekte opdracht kan uitsluitend schriftelijk geschieden.  

3.3. Het door opdrachtgever aan ons opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend. Opdrachtgever is niet tot schadeloosstelling gehouden bij gedeeltelijke annulering van personen, tenzij deze annulering van personen plaatsvindt uiterlijk 7 dagen voor de vastgestelde leveringsdatum. 3.4 In alle gevallen van annulering is de opdrachtgever aan DMF groep BV verschuldigd al hetgeen DMF groep BV met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie DMF groep BV overeenkomsten hebben gesloten die een betalingsverplichting aan de kant van DMF groep BV leiden.   

  

Artikel 4 Betaling  

4.1 Betaling, 50% bij opdracht en 50% bij oplevering, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DMF groep BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door DMF groep BV aangegeven.  4.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.  

4.3 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DMF groep BV verschuldigde bedrag.  

4.4 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.  

4.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien DMF groep BV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.  

  

Artikel 5 Eigendom  

5.1 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om DMF groep BV daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  

5.2 De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan DMF groep BV ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is DMF groep BV gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens DMF groep BV bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.  

5.3 Voor het geval DMF groep BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan DMF groep BV en door DMF groep BV aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DMF groep BV zich bevinden en die zaken terug te nemen.  

  

Artikel 6  Aansprakelijkheid  

6.1 Indien DMF groep BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.   

6.2 DMF groep BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DMF groep BV is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.  

6.3 Indien DMF groep BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DMF groep BV beperkt tot maximaal 100% van de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

6.4 Opdrachtgever zal DMF groep BV vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van DMF groep BV of door DMF groep BV ingeschakelde derden nimmer aanspreken.  

6.5 Voor alles geldt dat de aansprakelijkheid wordt beperkt dan wel vervalt tot hetgeen opdrachtgever had kunnen verzekeren op een daarvoor beschikbare evenementen- en aansprakelijkheidsverzekering. Onverlet of opdrachtgever hiervan gebruik heeft gemaakt.  

6.6 DMF groep BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DMF groep BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DMF groep BV toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.   

6.7 DMF groep BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.   

6.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DMF groep BV of zijn leidinggevende of ondergeschikten.  

  

Artikel 7 Risico-overgang  

7.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.  

  

Artikel 8  Klachten  

8.1 Eventuele klachten worden door DMF groep BV slechts in behandeling genomen indien de opdrachtgever onmiddellijk bij constatering deze gebreken doorgeeft aan DMF groep BV en dit daarna binnen acht dagen schriftelijk doorgeeft, onder nauwkeurig opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.  

8.2 Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen acht dagen na verzenddatum van de factuur te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door DMF groep BV in behandeling genomen.  

  

Artikel 9 Intellectuele eigendom   

9.1 DMF groep BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DMF groep BV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.  

  

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen  

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DMF groep BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.  

10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  

  

Artikel 11 Vindplaats en wijziging voorwaarden  

11.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.  

11.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met DMF groep BV 11.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.